No3513新人模特熊小诺私房真空服饰配开档肉丝裤袜迷人诱惑写真61P熊小诺秀人网

No3513新人模特熊小诺私房真空服饰配开档肉丝裤袜迷人诱惑写真61P熊小诺秀人网

调息一法,贯彻三教,大之可以入道,小用可以养生。按∶水肿有痰阻、食积、血瘀致清不升、浊不降而成者,有湿热相生、隧道阻塞而成者,有燥热冲激,秘结不通而成者,证属有余;有服寒凉、伤饮食、中气虚衰而成者,有大病后正气衰惫而成者,有小便不利、水液妄行、脾莫能制而成者,证属不足;宜分别治之。

喻嘉言曰∶中风证多挟中气。实火宜升之散之,若虚火宜用人参、姜、附辛热之药,多有过服寒凉而病反甚者。

失下则热无所泄而结于胃,胃主肌肉,故肌肉之间见红斑也。按∶阳明证有正阳阳明,有太阳阳明,有少阳阳明,自阳明经传入胃腑,不恶寒,腹满便硬者,宜大承气下之;若汗多发热微恶寒者,为外未解,其热不潮,未可与承气汤;若腹大满不通者,可与小承气微和胃气;勿令大泄下。

既曰寒邪,何故入内而反为热。 又云∶脉浮滑,此表有热,里有寒,白虎加人参汤主之。

本方合益元散,治诸湿淋沥。按∶五水脉浮恶风,骨节疼痛,名风水;脉浮肿,按之没指,其腹如鼓,不恶风,不渴,名皮水,当发其汗。

昔人立此方非以治痢,而医者善用,则取之左右逢其源矣。本方加吴茱萸,名茱萸四逆汤,治厥阴少阴腹痛。

Leave a Reply