PPPoE的阶段

PPPoE的阶段

肝气郁,则心肾之脉,必致郁之急而莫解。血将脱而气欲挽之,而反上喘,如人救溺,援之而力不胜,又不肯自安于不救,乃召号同志以求助,故呼声而喘作,其症虽危,而可救处正在能作喘也。

以上俱用探吐,以提其气,气升则水自降。 此方用雷丸以祛秽,又得大黄之扫除,且佐以浓朴、红花、桃仁等味,皆善行善攻之品,何邪之尚能留腹中而不尽逐下也哉?

 虚症类实宜用补,治者处方勿执偏。产后亡血过多,无血以养任督,而带脉崩坠,力难升举,故随溺而随下也。

或以人参芦煎汤吐之。补气养荣汤治产后气短促。

 儿枕之不疼,岂儿生不枕而反疼,是非儿枕可知矣。己未鸿词之荐,先生坚卧不赴,有司敦促就道,先生卒守介节,其诚,降旨∶傅山文学素着,念其年迈,从优加衔,以示恩荣。

治郁热衄血,或咯血,皆治之。妇人有腹似怀妊,终年不产,甚至二、三年不生者,此鬼胎也。

Leave a Reply